LOGE mahdollistaa todellisen organisaatiomuutoksen

LOGEn avulla organisaatioiden on mahdollista viedä muutokset käytäntöön osallistavasti, innostavasti ja kustannustehokkaasti.

LOGEn tarkoitus on poistaa aikaan ja paikkaan liittyviä rajoitteita, jotta suuret organisaatiot voivat osallistaa organisaation uudistamiseen suuria henkilöstömääriä kustannustehokkaasti ja innostavasti. LOGEn ideana on tuoda oppiminen lähelle ihmisten omaa työarkea ja mahdollistaa säännöllinen työntekijöiden välinen keskustelu, joka on välttämätöntä muutoksen päämäärien konkretisoimiseksi. LOGEssa hyödynnetään pelillistä lähestymistapaa, joka lisää käyttökokemuksen innostavuutta, tuottaa käyttäjälle kokemuksen konkreettisesta edistymisestä sekä synnyttää organisaatiolle arvokasta tietoa uudistuksen etenemisestä. Ratkaisun innovatiivisuutta lisää myös käyttöliittymän intuitiivisuus, jolloin itse alustan käyttöönotto on nopeaa.

LOGEn synnyttämä dialogi on aitoa live-keskustelua, ei pelkkää tekstiviestittelyä. Keskustelut toteutetaan verkkokeskusteluina, jolloin niiden toteuttaminen ei juurikaan häiritse normaalia työarkea.

Suurissa organisaatioissa ihmisten osallistaminen on haastavaa, koska ihmiset työskentelevät fyysisesti eri paikoissa ja usein tavoitteena on synnyttää keskustelua yli organisaatiorajojen. Jos ihmisille halutaan luoda mahdollisuus kasvokkain tapahtuvaan keskusteluun, niin jo pelkkä logistiikka tuottaa organisaatiolle hyvin suuret kustannukset. Puhumattakaan aikainvestoinnista, joka on pois oman työtehtävän suorittamisesta.

Arvokasta on käydä keskusteluita koko organisaatiotasoisesti erilaisissa sekaryhmissä. Omassa tutussa tiimissä keskustelu on toki helppoa toteuttaa, mutta tällöin monet merkitykselliset näkökulmat jäävät käsittelemättä. Ihmisten fyysinen etäisyys asettaa siis myös haasteita optimaaliselle osallistamiselle. Erilaiset virtuaaliset kokoustyökalut eivät ratkaise näitä haasteita riittävän hyvin, koska jonkun tulisi sekä fasilitoida että dokumentoida käydyt keskustelut, jotta uudistumisen etenemisestä voitaisiin tehdä tarvittavia havaintoja. LOGEen kertyvän datan analysoinnin avulla kyetään muodostamaan kattava kuva muutoksen edistymisestä ja tunnistamaan henkilöstöryhmien erityistarpeita, jotta muutoksen eteneminen vauhdittuu entisestään.

Pyrimme oppimaan projekteistamme jatkuvasti ja kehitämme LOGEn ominaisuuksia joka viikko. Uusi versio tuleekin tuotantokäyttöön jokaisen viikon päätteeksi. Tulevaisuuden tavoitteena on myös, että kaikki LOGE-sessioiden aikana tuotettu puhedata on asiakasorganisaation käytettävissä ja automaattisen analytiikan avulla johtopäätöksissä päästään entistä syvemmälle. Älykkään fasilitoinnin keinoilla keskustelun laatu kasvaa ja käyttökokemus paranee entisestään.

Käytännön havaintomme vahvistavat näkemyksemme, että tulevaisuuden organisaatioissa yhteistyö ja oppiminen tapahtuvat LOGEn kaltaisten yhteisöllisen ja dialogisten menetelmien avulla. LOGE mahdollistaa luontaisten ja ketterien yhteistyömuotojen syntymisen, joka on aivan keskeinen edellytys ketterille organisaatioille.

Insiproiduitko? Katso video LOGEsta.

Kokeile LOGEa ilmaiseksi.